program për fatura & fiskalizim faturash

epoint është program për fatura dhe fiskalizim faturash, për çdo lloj biznesi. Me epoint mund të listoni artikuj dhe shërbime, regjistroni klientë dhe furnitorë, krijoni fatura, bëni pagesa dhe arkëtime, monitoroni stafin dhe gjeneroni raporte dhe statistika. Krijoni fatura blerjeje dhe shitjeje, për produkte dhe shërbime. Fiskalizoni faturat me sistemin e fiskalizimit.

listoni shërbime dhe krijoni fatura

Me epoint ju mund të përpiloni shumë lehtë fatura për shërbimet tuaja. Krijoni një listë shërbimesh dhe specifikoni çmimet e tyre, klasifikojini me njësi dhe kategori, dhe krijoni fatura me këto shërbime.

program për fatura shitjesh & blerjesh

Regjistroni furnitorët, përcaktoni artikuj që kanë furnitorë specifikë, dhe krijoni fatura blerjeje nga furnitorët. Aksesoni dokumentat financiarë me furnitorë. Krijoni fatura shitjeje për klientët dhe aksesoni dokumentat financiarë.

program për fiskalizim faturash

epoint është çertifikuar për fiskalizimin e faturave. Përmes modulit të fiskalizimit, epoint komunikon me admininstratën tatimore ku nis faturat dhe merr faturat e fiskalizuara, të cilat pajisen me numrin unik identifikues të faturës.

fatura

Krijoni fatura shitjeje për artikuj & shërbime
dhe fatura blerje nga furnitorët.

pagesa & arkëtime

Regjistroni pagesat për artikujt e shitur apo
shërbimet e shitura si dhe arkëtimet nga klientët.

regjistrim klientësh

Ju mund të regjistroni klientët, krijoni databazë
klientësh, dhe të krijoni ulje për grupe klientësh.

regjistrim furnitorësh

Ju mund të regjistroni furnitorë, dhe të aksesoni
dokumentat si ditari i furnitorit, fatura, etj.

monitorim stafi

Gjeneroni raporte të ndryshme për të parë
performancën e stafit dhe monitoruar prezencat.

raporte & statistika

Gjeneroni raporte për të parë performancën
e shitjeve, shërbimeve, stafit, faturimet.