+355 67 20 00 178 sales@logic.al

program për krijim faturash

epoint është zgjidhje softuerike për të krijuar fatura elektronike dhe të fiskalizuara dhe printuar ato, për çdo lloj biznesi. Me epoint mund të listoni artikuj dhe shërbime, regjistroni klientë dhe furnitorë, krijoni fatura, bëni pagesa dhe arkëtime, monitoroni stafin dhe gjeneroni raporte dhe statistika.

funksione shitjeje

epoint është program i cili ka panelin e administratorit dhe funksionin e shitjes për biznese të ndryshme. Me këtë funksion ju mund të prini fatura për shitje artikujsh. Artikujt listohen sipas gjëndjes, me kategori dhe çmime.

funksione shërbimi

Me epoint ju mund të përpiloni shumë lehtë fatura për shërbimet tuaja. Krijoni një listë shërbimesh dhe specifikoni çmimet e tyre, klasifikojini me njësi dhe kategori, dhe krijoni fatura me këto shërbime.

fatura blerje & shitjeje

Regjistroni furnitorët, përcaktoni artikuj që kanë furnitorë specifikë, dhe krijoni fatura blerjeje nga furnitorët. Aksesoni dokumentat financiarë me furnitorë. Krijoni fatura shitjeje për klientët dhe aksesoni dokumentat financiarë.

fatura

Krijoni fatura shitjeje për artikuj & shërbime
dhe fatura blerje nga furnitorët.

pagesa & arkëtime

Regjistroni pagesat për artikujt e shitur apo
shërbimet e shitura si dhe arkëtimet nga klientët.

regjistrim klientësh

Ju mund të regjistroni klientët, krijoni databazë
klientësh, dhe të krijoni ulje për grupe klientësh.

regjistrim furnitorësh

Ju mund të regjistroni furnitorë, dhe të aksesoni
dokumentat si ditari i furnitorit, fatura, etj.

monitorim stafi

Gjeneroni raporte të ndryshme për të parë
performancën e stafit dhe monitoruar prezencat.

raporte & statistika

Gjeneroni raporte për të parë performancën
e shitjeve, shërbimeve, stafit, faturimet.