aplikacion për med-rep, farmaci

webflex është aplikacion në android për operacione në terren. Moduli i tij për med-rep shërben për të bërë takime dhe marrëveshje me mjekët për përshkrim farmaceutikësh dhe monitorimin e recetave. Përmes aplikacionit, përfaqësuesit farmaceutikë mund të kontaktojnë mjekët e listuar me kontakt dhe adresë, regjistrojnë takime dhe marrëveshje mbi barnat që ata përshkruajnë dhe monitorojnë rececetat në farmaci.

takimet me doktorrët

Përfaqësuesit farmaceutikë mund të aksesojnë në aplikacion një listë
mjekësh me kontakt dhe adresë, të hapin takim me ta dhe të shtojnë si
listë artikuj që doktorrët bien dakord për të përshkruar pacientëve të tyre..

monitoroni recetat në farmaci

Përfaqësuesit farmaceutikë mund të aksesojnë një listë farmacish ku mund
të monitorojnë përshkrimin e recetave nga mjekët. Si në figurë në një takim në
farmaci, ata mund të shtojnë mjekun dhe foto të recetës së përshkruar prej tyre.

listë farmaceutikësh me barkode

Përfaqësuesit farmaceutikë mund të aksesojnë një listë farmaceutikësh për t’i
rekomanduar mjekëve, me kod, barkod, kategori, çmim, gjëndje, etj. Artikujt
mund të skanohen ose zgjidhen nga një listë për t’u shtuar në një takim.

doktorrë

Aksesoni një listë doktorrësh me kontakt dhe adresë dhe regjistroni takime dhe marrëveshje me ta.

artikuj

Aksesoni listën e farmaceutikëve me kod, barkod, çmim, gjëndje dhe skanoni barkodet për t’i shtuar.

farmaci

Aksesoni një listë farmacish dhe kontrolloni në këto farmaci recetat e përshkruara nga doktorrët.

receta

Bëni marrëveshje me doktorrët se cilët artikuj ata do të përshkruajnë dhe kontrolloni recetat në farmaci.

×