Menaxhoni asetet e zyrave, kompanive, bizneseve

Me flexams menaxhoni asetet e zyrave, kompanive, bizneseve përmes një aplikacioni dhe pajisje Android. Krijoni një inventar të të gjithë aseteve që ju keni si mobilje, pajisje, kompjutera, etj. Me flexams ju mund të skanoni barkodet e aseteve, shtoni dhe listoni asete sipas vendndodhjes së tyre në kompani, bëni inventarin e tyre dhe transfertat.

Listoni asetet me kod & vendndodhje

Ju mund të shtoni asetet tuaja si mobilje apo pajisje të ndryshme duke i skanuar ato dhe përcaktuar grupin, godinën, katin, sallën, përgjegjësin, furnitorin. Gjeni asetet kudo që janë dhe bëni veprime me to. Kjo do ju ndihmojë ti gjeni lehtësisht duke ju krijuar më shumë shpejtësi dhe fleksibilitet në punë.

Bëni inventarin e aseteve

Bëni inventarin e aseteve të kompanisë tuaj me palmar. Përcaktoni fillimisht koordinatat si godinë, sallë, kat si dhe përgjegjësin për asetet, dhe skanoni asetet për ti shtuar në inventar. Shtoni asetet me përshkrim dhe grupim.

Krijoni urdhra për transferta asetesh

Transferoni asetet e kompanisë tuaj nga një vendndodhje në kompani në një tjetër. Skanoni asetin, përcaktoni nga do të bëhet transferta dhe ku do të transferohet aseti duke përcaktuar godinë, sallë dhe kat për të dyja. Transfertat behen sipas ligjit të fiskalizimit.

skanoni barkode

flexams funksionon me palmar. Ju skanoni barkode
për të listuar asetet, bërë inventarin & transfertat.

listoni asete

Shtoni asete me përshkrim, numër dokumenti,
barkod, vendndodhje, furnitor, etj.

bëni inventarin

Skanoni asetet për t’i shtuar në inventar
dhe specifikoni vendndodhjen e tyre.

transferta

Krijoni urdhër transferte për asetet
nga një vendndodhje në një tjetër.

×