elogistiv, program për magazina, program fiskalizimi

program për magazina

elogistic është program biznesi për magazinat. Me elogistic ju mund të menaxhoni magazina statike dhe lëvizëse, të menaxhoni artikujt me gjëndje dhe gjeneroni raporte. Listoni artikujt me përshkrim, barkod, kosto, çmim, përbërje, specifika, esktra, gjëndje. Regjistroni furnitorë dhe gjeneroni raporte për hyrje, dalje, inventar, blerje, shitje, etj. Integrohet me sistemin e fiskalizimit.

elogistic, program për magazina, program fiskalizimi
elogistic, program për magazina, transferta mallrave

artikuj & gjendje magazine

Regjistroni artikujt me përshkrim, njësi matëse, grupim, barkod dhe me furnitor nëse artikujt kanë furnitor specifik. Shikoni listën e artikujve për secilën magazinë me kosto, çmime shitjeje, sasi. Kontrolloni gjëndjen sipas datës dhe gjëndjen progresive.

ekstra, specifika, përbërës

Shtoni ekstra ku i shtoni një artikulli diçka shtesë që ndikon në çmimin e tij. Shtoni specifika ku specifikoni detaje shtesë të një artikulli. Specifikoni artikujt në magazinë nga të cilët përbëhet një artikull me lëndën e parë dhe njësi matëse.

raporte magazine

Gjeneroni raporte të ndryshme për magazinat tuaja, si përshembull raport për inventar fizik apo në vlerë të magazinave, për listë, specifika dhe ekstra të artikujve, etj, dhe eksportoni dhe printoni raportet.

epoint, elogistic, program për bar kafe restorant

listoni artikujt

Listoni artikujt me emërtim, kod, barkod,
njësi, grupim, çmim dhe furnitorë.

epoint, elogistic, program për magazina

gjendje me datë

Listoni artikujt me gjëndje sipas datës së sotme
apo të shkuar. Shfaqni artikujt me gjëndje.

epoint, elogistic, program për magazina

gjendje progresive

Shikoni gjëndjen progresive dhe veprimet me
artikujt për një periudhë të përcaktuar.

elogistic, program për magazina, delivery
epoint, elogistic, program për bar kafe restorant dyqane markete

regjistrim furnitorësh

Regjistroni furnitorët me të dhëna kontakti,
kod fiskal dhe NIPT.

epoint, elogistic, program për magazina

përbërës

Specifikoni përbërësit e artikujve me artikujt
bazë me njësi të specifikuara.

epoint, elogistic, program për magazina

ekstra & specifika

Shtoni ekstra, diçka shtesë, apo specifika,
diçka të veçantë, tek artikujt.