raporte shitjesh

raporte shitjesh në mobile

mcore është aplikacion në android dhe iOS për raporte shitjesh në mobile. Aplikacioni gjeneron grafikë dhe raporte përmbledhëse në smartfon ose tabletë. Integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe gjeneron raporte shitjesh për ditë, orë, kategori, njësi, operator, dhe faturat e fundit.

raporte shitjesh
raporte shitjesh
raporte shitjesh
raporte shitjesh

raporte shitjesh sipas faturave

Me mcore ju mund të gjeneroni një raport për të parë faturat e fundit të krijuara nga operatorët në kohë reale. Gjeneroni raportin me faturën, referencën, operatorin, datën, orën dhe totalin, si dhe detaje për artikujt e shitur për secilën faturë.

raporte shitjesh orare dhe ditore

Me mcore ju mund të shikoni shitjet për çdo ditë të javës dhe çdo orë të ditës. Shikoni totalet e shitjeve për çdo ditë të javës dhe të orëve të ditës së fundit, dhe shikoni trendin në lëvizje si dhe cilat orë dhe ditë kanë më shumë dhe më pak shitje.

raporte për operatorë, njësi, kategori

Gjeneroni grafikë me pie chart për të krahasuar performancën e shitjeve midis operatorëve, kategorive të artikujve të shitur dhe njësive të biznesit. Shikoni totalin e shitjeve dhe se si torta ndahet për secilën prej këtyre elementëve të biznesit tuaj.

raporte shitjesh

shitje për operatorë

Gjeneroni raporte për operatorë, për të parë
cilët nga operatorët kanë qenë më të suksesshëm.

faturat e fundit

Shikoni faturat e fundit që janë përpiluar nga
operatorët me artikuj, vlerë, operator, datë dhe orë.
raporte shitjesh

shitje për njësi

Gjeneroni raport dhe grafik për të parë cilat
njësi shitjeje kanë qenë më të suksesshme.
raporte shitjesh
raporte shitjesh

shitje për orë

Gjeneroni grafik që tregon shitjet gjatë orëve të ditës
së fundit, duke treguar oraret më të suksesshme.
raporte shitjesh

shitje ditore

Gjeneroni grafik që tregon shitjet gjatë ditëve të javës
së fundit, duke treguar ditët më të suksesshme.
raporte shitjesh

shitje për kategori

Gjeneroni raport për të parë cilat
kategori shitjeje kanë qenë më të shitura.

klientët e mcore

×