program për menaxhimin e magazinës

flexLOGISTIC është një program për menaxhimin e magazinës me palmar dhe në desktop, për distributorë të mëdhenj. Konfiguroni raftet, magazinën në 3D, algoritmat për lëvizjen e mallrave (FIFO, FEFO, LIFO), profilet e përdoruesve. Aksesoni inventarin, shikoni gjëndjen e qelizave, sistemimet, raportet e performancës dhe monitoroni hyrje-daljet.

menaxhoni hyrje-daljet

Aksesoni dokumentat Hyrëse dhe Dalëse për mallra në magazinë dhe krijoni urdhëra pune për operatorët për të marrë apo sistemuar mallrat. Ndiqni urdhërat e punës të proçesuar apo në pritje, dhe shikoni dhe arkivën e dokumentave të procesuar më parë.

menaxhoni inventarin

Kontrolloni skanimet dhe inventarët në proçes. Kontrolloni historikun e inventarëve duke përfshirë skanimet, inventarët e mbyllur, si dhe bëni sistemime në qeliza e lot, si diferenca në sasi, lëvizje për efekt skadence, dëmtime, apo transferime.

kontrolloni & sistemoni

Kini kontroll të plotë në magazinë dhe kontrolloni qelizat, produktet në hyrje e dalje, numër lot dhe skadenca, vende të lira, gjëndje artikujsh, sistemoni skadencat si dhe printoni etiketa qelizash e palete. Shikoni statistika si numër dokumentash e qelizash.

GJËNDJE MAGAZINE

Kontrolloni gjëndjen e artikujve në magazinë, gjëndje qelizash, produkte në hyrje e dalje, vende të lira, etj.

GJURMUESHMËRIA

Artikujt janë të gjurmueshëm
brenda magazinës dhe në NAV
me lot-e dhe skadenca.

KOORDINATA QELIZASH

Artikujt sistemohen në qeliza të
caktuara sipas skadencave të
etiketuera dhe të skanueshme.

ALGORITME & SKADENCA

Ul humbjet nga skadencat duke aplikuar algoritëm FEFO, FIFO apo LIFO në magazinë.

SISTEMIME RAFTESH

Rimbushje inteligjente e qelizave
ku produkti sistemohet në pozicione
më të lehta për pick-up.

OPTIMIZIM RUTESH

Lista e mallrave për tërheqje
jepet sipas radhës më optimale
për të bërë më pak lëvizje.

INVENTAR

Shtoni inventar për t’u bërë nga
operatorët dhe shikoni skanimet e
bëni sistemime nëse ka nevojë.

HYRJE & DALJE

Shikoni dokumentat hyrëse dhe
dalëse, krijoni urdhëra pune dhe
aksesoni arkivën e dokumentave.

flexLOGISTIC - program për menaxhimin e magazinës

flexLOGISTIC është program për menaxhimin e magazinës për biznese të mëdha shitjesh me shumicë apo pakicë.