program për hoteleri

Program për menaxhimin e hotelit që lehtëson procesin e rezervimit, check-in, check-out dhe kontrollin e gjëndjes në hotel. Me epoint hoteleri, ju mund të regjistroni klientët, bëni faturat dhe pagesat, klasifikoni objektet dhe shërbimet dhe aksesoni raporte.

Menaxhoni rezervimet & prezencat

epoint hoteleri është program për hotelerinë që lehtëson procesin e rezervimit të dhomave nga klientët. Kontrolloni dhomat e lira dhe të zëna ose rezervuara, regjistroni rezervimet dhe prezencat e klientëve në hotel.

Procesoni faturat & pagesat

Krijoni faturën për klientin automatikisht duke përfshirë shërbimet që ka përfituar klienti. Shikoni balancën e klientit dhe bëni parapagesa dhe pagesa me lekë apo valutë, bankë apo para në dorë, dhe mbyllni balancën.

Përcaktoni objektet & shërbimet

Klasifikoni objektet si dhomat dhe llojet dhe çmimet e tyre sipas kateve, sallat, restorantin, barin, parkimin, etj. Klasifikoni shërbimet si pastrimi, restoranti, minibari, parkimi, lavanderia, apo çfarëdo shërbimi tjetër.

REZERVIME

Bëni rezervimet e dhomave dhe shikojini dhomat e rezervuara dhe të lira në kalendar.

PREZENCA

Regjistroni ardhjet e klientëve në hotel. Ktheni rezervimet në prezenca dhe regjistroni daljet.

FATURA

Krijoni fatura automatikisht bazuar në qëndrimin në dhoma dhe shërbimet e përfituara.

PAGESA

Regjistroni dhe procesoni parapagesa dhe pagesa për rezervimet apo faturat.

KLIENTËT

Regjistroni klientët kur ata bëjnë rezervime dhe bëjnë check in në hotel. Gjeneroni raporte për klientë.

OBJEKTET

Kategorizoni objektet e shërbimit si ambiente, kate, dhoma, tavolina, salla, me bazë planimetrie.

SHËRBIME

Përcaktoni shërbime të ndryshme si pastrim, minibar, restorant, etj të cilat shfrytëzon klienti.

RAPORTE

Shikoni gjëndjen e hotelit dhe gjeneroni raporte për dhomat, klientët, shërbimet, etj.

epoint - program për hoteleri

epoint është program për për menaxhimin e rezervimeve, check-in, faturave dhe pagesave për hotelerinë.