program për menaxhimin e hotelit

Program për hotelet dhe komplekset turistike për të menaxhuar rezervimet, check-in dhe check-out, parapagesat, pagesat dhe faturat si dhe klientët, objektet dhe shërbimet.

lehtësoni procesin e rezervimit

Regjistroni rezervimet e dhomave dhe kontrolloni cilat dhoma janë të lira ose jo. Menaxhoni lehtë check-in, check-out, pastrimin dhe mirëmbajtjen.

menaxhoni lehtë pagesat dhe faturat

Kontrolloni lehtë rezervimet, parapagesat, pagesat dhe faturat e krijuara. Menaxhoni pagesa të ndryshme sipas shërbimeve të ndryshme. Menaxhoni pagesa me monedha të ndryshme.

lehtësoni procesin e rezervimit

Kategorizoni objektet dhe shërbimet. Lehtësoni procesin e rezervimit për lloje klientësh qofshin ata individë apo grupe. Kontrolloni lehtë dhomat dhe mirëmbajtjen.

agsdix-fas fa-calendar-alt

Rezervime / Booking

Rezervoni dhomat me numër specifik ose tip dhome, për individë, grupe, apo kompani. Regjistroni rezervuesit si pagues apo parapagues me çmimet të cilat mund të ndryshohen më vonë. Përcaktoni zbritje në përqindje dhe në vlerë sipas klientëve. Kontrolloni rezervimet e bëra të shënuara dukshëm në kalendar, evidentojini ato me numër konfirmimi, dhe printoni rezervimet nga sistemi.

agsdix-fas fa-suitcase-rolling

Check-in / Check-out

Regjistroni klientët kur ato paraqiten në hotel (check-in në dhoma) dhe regjistroni datën e check-out. Regjistroni persona plus në dhomë si dhe përcaktoni dhe ditët e qëndrimit. Regjistroni të gjitha shërbimet e përrfituara nga klienti duke përfshirë mirëmbajtjen dhe pastrimin. Regjistroni gjëndjen e dhomave nëse janë jashtë pune dhe në pastrim, dhe transferoni dhoma në raste specifike.

agsdix-fas fa-building

Objektet / Shërbimet

Kategorizoni klientët, shërbimet, objektet. Kategorizoni shërbimet sipas parapaguesve dhe paguesve. Kategorizoni çmimet sipas kategorive të klientëve. Krijoni lista çmimesh dhe bëni aplikime sezonale. Kategorizoni objektet e shërbimit si ambiente, kate, dhoma, tavolina, salla, me bazë planimetrie. Kategorizoni shërbimet të specifikuara me datë. Regjistroni shërbime me monedha të ndryshme. 

agsdix-fas fa-file-invoice-dollar

Faturat / Pagesat

Menaxhoni rezervimet dhe pagesat e tyre shumë lehtë. Evidentoni balancën aktive të klientit dhe balancën e mbyllur të klientit. Krijoni fatura tatimore të grupuara sipas kërkesave të klientit. Printoni fatura tatimore në formatin e dëshiruar. Krijoni fatura për grupet. Regjistroni arkëtimet (pagesat e klientëve) sipas monedhës së dëshiruar. Mbyllni balancën e klientit dhe bëni mbylljen e veprimeve ditore nga turni i natës.

agsdix-fas fa-chart-pie

Raporte / Statistika

Kontrolloni dhomat e lira dhe të zëna si dhe klientët që pritet të vijnë apo ikin përmes kalendarit dhe filtrave. Kërkoni të dhëna për klientët me filtrim në sistem. Aksesoni statistika për rezervimet, prezencat, mirëmbajtjen dhe pastrimin, gjëndjen, mbërritjet, largimet, pagesat dhe detyrimet. Evidentoni faturat, shërbimet e regjistruara dhe totalet e të ardhurave sipas dhomave si statistika për financën.

agsdix-fas fa-unlock-alt

Konfigurime / Siguri

Konfigurimi dhe përcaktimi i të drejtave në sistem bëhet për grup përdoruesish. Ju mund të regjistroni përdoruesit në sistem dhe të përcaktoni të drejtat e gjithsecilit në mënyrë të personalizuar dhe të kategorizuar. Ambientet e punës janë specifike të ndara sipas grupeve të përcaktuara në sistem. Sistemi ofron siguri të lartë për të dhënat e regjistruara të klientëve, faturimet dhe pagesat. 

Klientët Tanë

 
 

rreth nesh

kontakt

logical është një kompani prestigjoze programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, gamën e programeve për menaxhim bari dhe hoteli.

agsdix-smt2-place

rr. tish daija
kompleksi haxhiu
sh. 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë | shqipëri

agsdix-smt3-settings-phone

+355 67 20 54 128

agsdix-smt2-mail

sales@logic.al

program për menaxhimin e hotelit

Program për hotelet dhe komplekset turistike për të menaxhuar rezervimet, check-in dhe check-out, parapagesat, pagesat dhe faturat si dhe klientët, objektet dhe shërbimet.

lehtësoni procesin e rezervimit

Regjistroni rezervimet e dhomave dhe kontrolloni cilat dhoma janë të lira ose jo. Menaxhoni lehtë check-in, check-out, pastrimin dhe mirëmbajtjen.

menaxhoni lehtë pagesat dhe faturat

Kontrolloni lehtë rezervimet, parapagesat, pagesat dhe faturat e krijuara. Menaxhoni pagesa të ndryshme sipas shërbimeve të ndryshme. Menaxhoni pagesa me monedha të ndryshme.

lehtësoni procesin e rezervimit

Kategorizoni objektet dhe shërbimet. Lehtësoni procesin e rezervimit për lloje klientësh qofshin ata individë apo grupe. Kontrolloni lehtë dhomat dhe mirëmbajtjen.

agsdix-fas fa-calendar-alt

Rezervime / Booking

Rezervoni dhomat me numër specifik ose tip dhome, për individë, grupe, apo kompani. Regjistroni rezervuesit si pagues apo parapagues me çmimet të cilat mund të ndryshohen më vonë. Përcaktoni zbritje në përqindje dhe në vlerë sipas klientëve. Kontrolloni rezervimet e bëra të shënuara dukshëm në kalendar, evidentojini ato me numër konfirmimi, dhe printoni rezervimet nga sistemi.

agsdix-fas fa-suitcase-rolling

Check-in / Check-out

Regjistroni klientët kur ato paraqiten në hotel (check-in në dhoma) dhe regjistroni datën e check-out. Regjistroni persona plus në dhomë si dhe përcaktoni dhe ditët e qëndrimit. Regjistroni të gjitha shërbimet e përrfituara nga klienti duke përfshirë mirëmbajtjen dhe pastrimin. Regjistroni gjëndjen e dhomave nëse janë jashtë pune dhe në pastrim, dhe transferoni dhoma në raste specifike.

agsdix-fas fa-building

Objektet / Shërbimet

Kategorizoni klientët, shërbimet, objektet. Kategorizoni shërbimet sipas parapaguesve dhe paguesve. Kategorizoni çmimet sipas kategorive të klientëve. Krijoni lista çmimesh dhe bëni aplikime sezonale. Kategorizoni objektet e shërbimit si ambiente, kate, dhoma, tavolina, salla, me bazë planimetrie. Kategorizoni shërbimet të specifikuara me datë. Regjistroni shërbime me monedha të ndryshme. 

agsdix-fas fa-file-invoice-dollar

Faturat / Pagesat

Menaxhoni rezervimet dhe pagesat e tyre shumë lehtë. Evidentoni balancën aktive të klientit dhe balancën e mbyllur të klientit. Krijoni fatura tatimore të grupuara sipas kërkesave të klientit. Printoni fatura tatimore në formatin e dëshiruar. Krijoni fatura për grupet. Regjistroni arkëtimet (pagesat e klientëve) sipas monedhës së dëshiruar. Mbyllni balancën e klientit dhe bëni mbylljen e veprimeve ditore nga turni i natës.

agsdix-fas fa-chart-pie

Raporte / Statistika

Kontrolloni dhomat e lira dhe të zëna si dhe klientët që pritet të vijnë apo ikin përmes kalendarit dhe filtrave. Kërkoni të dhëna për klientët me filtrim në sistem. Aksesoni statistika për rezervimet, prezencat, mirëmbajtjen dhe pastrimin, gjëndjen, mbërritjet, largimet, pagesat dhe detyrimet. Evidentoni faturat, shërbimet e regjistruara dhe totalet e të ardhurave sipas dhomave si statistika për financën.

agsdix-fas fa-unlock-alt

Konfigurime / Siguri

Konfigurimi dhe përcaktimi i të drejtave në sistem bëhet për grup përdoruesish. Ju mund të regjistroni përdoruesit në sistem dhe të përcaktoni të drejtat e gjithsecilit në mënyrë të personalizuar dhe të kategorizuar. Ambientet e punës janë specifike të ndara sipas grupeve të përcaktuara në sistem. Sistemi ofron siguri të lartë për të dhënat e regjistruara të klientëve, faturimet dhe pagesat. 

Klientët Tanë

 
 

rreth nesh

logical është një kompani programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, gamën e programeve për menaxhim bari dhe hoteli.

kontakt

agsdix-fas fa-map-marker-alt

rr. tish daija
kompleksi haxhiu
sh. 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë | shqipëri

agsdix-smt3-settings-phone

+355 67 20 54 128

agsdix-smt2-mail

sales@logic.al

rreth nesh

logical është një kompani programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, gamën e programeve për menaxhim bari dhe hoteli.

kontakt